PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

ANGAJARI > ANUNT CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT PAZNIC DIN 03.08.2015

» Inapoi

ANUNT CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT PAZNIC DIN 03.08.2015

A N U N T Primaria comunei Doljesti organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de paznic. Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Doljesti constand în : - proba scrisa – care se va sustine în data de 03.08.2015, ora 10,00 ; - interviul – care se va sustine în data de 05.08.2015, ora 10,00 Conditiile generale de participare la concurs/examen sunt : a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate; f) îndeplineste conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice : - studii generale Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 24.07.2015, ora 14,00 la sediul Primariei comunei Doljesti. Dosarul de inscriere va cuprinde : - cererea de inscriere - copii acte de stare civila - copii acte de studii - carnetul de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca - cazier judiciar - curriculum vitae - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea profesiei. BIBLIOGRAFIE -Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*; - Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile public *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii examenului/concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. Pentru alte informatii suplimentare privind conditiile de participare la examen, persoanele interesate se vor adresa la tel.0233/780757.

Fisiere: