PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

ANGAJARI > Anunt concurs ocupare post muncitor in data 18.08.2016

» Inapoi

Anunt concurs ocupare post muncitor in data 18.08.2016

A N U N T Primaria comunei Doljesti organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de « muncitor». Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Doljesti constand in : - proba scrisa – care se va sustine în data de 18.08.2016, ora 10,00 ; - interviul – care se va sustine în data de 22.08.2016, ora 10,00. Conditiile generale de participare la concurs/examen sunt : a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania; b) cunoaste limba romana, scris şi vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice : - studii generale Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 30.07.2016, ora 14,00 la sediul Primariei comunei Doljeşti. Dosarul de inscriere va cuprinde : - cererea de inscriere - copii acte de stare civila - copii acte de studii - carnetul de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca - cazier judiciar - curriculum vitae - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea profesiei. BIBLIOGRAFIE -Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizata*) a securitatii si sanatatii in muncă; -Legea nr. 53/2003 CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**)(*actualizat*); - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii examenului/concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. Pentru alte informatii suplimentare privind conditiile de participare la examen, persoanele interesate se vor adresa la tel.0233/780757.

Fisiere: