Warning: Creating default object from empty value in /home4/rsun4288/primariadoljesti.ro/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Viceprimar | Primăria Doljești

COJOCARU MARIUS-CLAUDIU – PSD

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.comD I S P O Z I Ţ I A

nr. 327 din 29 octombrie 2021

privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Doljești domnului Cojocaru Marius-Claudiu, viceprimarul comunei Doljești, județul Neamț

Lungu Albert , primarul comunei Doljești, județul Neamț;

-Ținând cont de Hotărârea Consiliului local Doljești nr.80 din 11 octombrie 2021 privind alegerea viceprimarului comunei Doljești, județul Neamț;

-Având în vedere prevederile art.157 din O.U.G. nr. 57/03.07.2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Informarea prealabilă a viceprimarului ales, domnul Cojocaru Marius-Claudiu, privind delegarea unor atributii ale primarului comunei Doljești;

-În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. 1, lit. (b), art. 197, alin. (1), (4), (5), art. 199, alin. (1), (2) și art. 200 din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art 1. Pe perioada mandatului 2020-2024 se deleagă viceprimarului comunei Doljești, județul Neamț, domnului Cojocaru Marius-Claudiu, următoarele atribuții:

1.Atributiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct. (i) -protectia si refacerea mediului

a) îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile ce decurg din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

b)întocmeşte programele de activitate şi orice alte documente necesare, urmăreşte, supraveghează activităţile pentru orice lucrări, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor şi malurilor, curăţarea izlazurilor comunale, întreţinerea spațiilor verzi, curtea interioară a Primăriei, lucrări la instituţii de învăţământ, precum şi orice alte lucrări necesare.

c)ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, constată şi aplică sancţiunile în domeniul gospodăririi localităţii, mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii.

2.Atributiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c) din OUG nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct. (m) – podurile și drumurile publice

a) asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, a instalării semnelor de circulație, a desfășurării normale a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii.

b) răspunde și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea utilajelor din dotarea primăriei.

c) asigură intreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor, precum si decolmatarea podurilor si a podetelor.

d) avizează consumul de carburanti pentru utilajele din dotarea primăriei respectând procedura privind modul de gestionare a aprovizionarii cu carburant și justificarea acestuia.

3) Atribuțiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct. (g )-ordinea publică

a) îndrumă și supraveghează activitatea de pază de pe raza comunei Doljești.

b) întocmește pontajul paznicilor, îndrumă și verifică activitatea acestora.

4) Atribuțiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c ) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct. (h) – situațiile de urgență

participă la elaborarea măsurilor de prevenire și limitare a urmărilor produse de calamități, catastrofe, incendii, epidemii sau epizotii, împreună cu organele de specialitate ale statului si asigură executarea măsurilor stabilite în planurile de protecție și intervenție pe tipuri de dezastre.

5) Atribuțiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct ( b) – serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

a)coordonează și este responsabil de toate activitățile privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

b) efectuează instructajul, urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile necesare pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul comunităţii în baza Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Atribuțiile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. (c) din O.U.G. nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 129 alin. (7) pct. ( n) – serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local

răspunde de întreținerea rețelelor de iluminat public.

Art .2. Îndeplinește alte atribuții încredințate de primar prin act administrativ conform prevederilor legale precum și însărcinările atribuite de Consiliul Local Doljești, județul Neamț.

Art. 3. Nerespectarea atribuţiilor delegate şi a sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta dispoziţie de către domnul Cojocaru Marius-Claudiu – viceprimarul comunei Doljești, atrage răspunderea materială şi disciplinară a acestuia şi sancţionarea lui conform prevederilor legale

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Cojocaru Marius-Claudiu – viceprimarul comunei Doljești, judeţul Neamț.

Art. 5. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor interesate de secretarul general al comunei Doljești, judetul Neamț.

 

Primar Avizat pentru legalitate, 

LUNGU ALBERT

Secretar general UAT Doljești

Cezar Mihaela

 

 

Sari la conținut